Privacy verklaring

Acupunctuur     -    Coaching    -    Therapie

Privacy verklaring

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

 

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

 

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

 

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

 

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

 

 Privacybeleid

 

Praktijk voor Fysiotherapie en Acupunctuur J. ’t Gilde-Leunis is verantwoordelijk voor uw gegevens bescherming.

Er worden alleen gegevens vastgelegd m.b.t. uw fysiotherapie, acupunctuur of coach behandeling, het maken van afspraken, doorverwijzingen en facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar.

In uw dossier wordt opgenomen:

 • A.W. gegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • zorgverzekeringsnummer
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Medische gegevens
 • Geslacht
 • Relevante sociaal maatschappelijke gegevens
 • Contact gegevens van de huisarts


Bij minderjarigen <16 jaar:

Toestemming van beide ouders, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger is noodzakelijk en van beide ouders, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger worden N.A.W. gegevens, telefoonnummer en e-mailadres genoteerd.

 

Volgens de WGBO is de bewaartermijn van het dossier 15 jaar na de laatste wijziging of toevoeging.

 

Uw gegevens kunnen (na uw toestemming) ook gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als een behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar.

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd. In enkele gevallen is het wettelijk verplicht en toegestaan uw gegevens te delen bijvoorbeeld als de politie in het kader van een onderzoek hierom vraagt.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Op de factuur staan de volgende gegevens welke door de zorgverzekeraar worden gevraagd:

 • A.W. gegevens
 • Klantnummer en/of geboortedatum.
 • BSN
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling
 • Prestatiecode
 • Indicatiecode
 • Kosten van het consult

 

Uw rechten:

 • Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
 • Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
 • Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

 

*  Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.
    (zie bovenaan dit privacybeleid)

 

Wij treffen technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Ook beschikken wij over een protocol datalekken.

 

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

 

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met: Jacqueline ’t Gilde-Leunis

Copyright © All Rights Reserved

Facebook

KvK nr. 20157835

BTW ID: NL00170300B11

BIGnr.    79034339304

AGB Praktijkcode:  Fysiotherapie 04015447

                                  Acupunctuur  90005796

                                  PGB                  41788955

AGB zorgverlenerscode:  Fysiotherapie 04100193

                                             Acupunctuur  90026905

Openingstijden:

maandag

07:30 - 12:00 uur

13:00 - 14:30 uur

dinsdag

08:00 - 12:00 uur

13:00 - 18:00 uur

woensdag

gesloten

donderdag

07:30 - 12:00 uur

13:00 - 14:30 uur

vrijdag

08:00 - 12:00 uur

13:00 - 18:00 uur

zaterdag

gesloten

zondag

gesloten

Jacqueline 't Gilde-Leunis   

Telefoon: 00 31 (0) 115 610297

E-Mail: info@jacquelinetgildeleunis.nl


Praktijk adres

Schelpenlaan 2

4533 DV Terneuzen

Aangesloten bij beroepsverenigingen

KNGF = Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

NVA = Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur